Hur ser UD-s engagemang ut i dessa fall –
bryr sig UD mer om mannen än om kvinnan avseende engagemang och utredning?

Dödsdömd  Efterlyst

Igår fick jag svar på min fråga – Hela frågeställningen kan läsas här. Jag tycker det var ett bra svar med hänvisning till lagar och föreskrifter.

Birgitta,

Din e-post nedan har överlämnats till UDs konsulära enhet för besvarande.

UDs konsulära uppdrag och befogenheter regleras av svensk lag, främst lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd, och av Wienkonventionen om konsulära förbindelser (SÖ 1974:10).

Beträffande frihetsberövade i utlandet gäller – förutsatt att den frihetsberövade så önskar – att ambassad/konsulat besöker med intervaller, bevakar situationen beträffande advokat, hälsotillstånd och huvudetapper i rättsärendet, samt vid behov håller anhöriga informerade.

Beträffande våldsbrottsoffer avser UDs uppdrag stöd till den brottsdrabbade i anslutning till brottet, så länge personen är kvar i landet.

Vid dödsfall i utlandet har UD enligt föreskrifterna (UF 1987:12) om åtgärder vid dödsfall i utlandet i uppdrag att

–          skyndsamt få dödsbudet framfört, vanligen genom svensk polismyndighet på närmaste anhörigs hemort.

–          verka för att få fram intyg om dödsorsaken och information om omständigheterna kring dödsfallet.

–          om det finns skäl att misstänka att ett dödsfall orsakats genom brott, söka få polisutredning och obduktion till stånd.

–          i enlighet med anhörigas önskan, och förutsatt att medel finns, ombesörja hemsändning av den avlidnes kvarlevor.

UDs uppdrag vid dödsfall i utlandet har den klara begränsningen att konstaterande av dödsfallet, obduktion, polisutredning och eventuellt rättsligt efterspel ligger inom vistelselandets mandat. UD använder dock de medel och vägar som står till buds för att påskynda, och är de första att djupt beklaga när tidsutdräkt uppstår i den svåra situationen som anhöriga redan befinner sig i.

Med vänlig hälsning,

Jenny Malmquist
Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden
Utrikesdepartementet
www.regeringen.se
Department for Consular Affairs and Civil Law
Ministry for Foreign Affairs
www.sweden.gov.se
Be environmentally friendly: please don’t print this email unnecessarily

Fantastiskt tycker jag att svaret kom så snabbt! Tack!