Etiketterandet … ”Small minds” … you know …

***

Ordet rasism kommer från ordet ras. Förr trodde många att människor tillhörde olika raser, som hade olika egenskaper och var olika mycket värda. Men det stämmer inte.

Nu för tiden innebär ordet rasism, att behandla människor olika på grund av olika saker. Exempel på sånt kan vara:

 • Att någon har en viss hudfärg.
 • Att någon kommer från en visst land.
 • Att någon tillhör en viss folkgrupp.

Människor kan se olika ut på utsidan. Men två personer som har olika hudfärg, kan vara mer lika varandra än två som har samma hudfärg. Och två personer från samma plats eller samma släkt, kan vara väldigt olika.  Källa UMO.se

***

rasism

 1. ideologin att människor är indelade i människoraser uppdelade efter biologiska egenskaper såsom blodgrupphudfärgögonfärghårfärg och etnicitet, det att tillskriva vissa folkgrupper ett lägre värde
 2. etnicitet – folkgrupptillhörighet till en viss grupp av människor med gemensamt ursprung och egenskaper

***

Rasism är ett begrepp som har haft olika betydelser i olika tider, och som även idag betyder olika saker för olika människor. Under 1900-talets början fanns en utbredd uppfattning om att människor kunde delas in i olika raser, och att vissa raser stod över andra. Idag är betydelsen av rasism allt mer komplex och betyder olika saker för olika människor.

Vanligt förekommande uppfattningar är att det handlar om intolerans mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion. Inom forskningen finns många olika perspektiv på och definitioner av rasism.

Att det handlar om intolerans mot en grupp människor är dock gemensamt för de flesta vetenskapliga perspektiv och uppfattningar om rasism.

”Rasist – inte jag”: En inventering av hur begreppet rasism definieras och används inom samhällsvetenskaplig forskning

Poddserie: forskares olika perspektiv på rasism

***

Wikipedia om rasism.

Rasism används idag ofta synonymt med rasdiskriminering.

 • Rasdiskriminering, betydelse – diskriminering mellan människor baserad på rashudfärg eller etniskt ursprung[1]
 • Typiska drag – särskiljning, exkludering, restriktion eller företräde baserad på ras, färg, härstamning, nationell eller etniskt ursprung med syfte eller effekt att åsidosätta eller skada erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, i samma grad, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter inom politikekonomisamhällekultur eller annat område som ryms inom det offentliga livet, dock ej åtskillnad mellan staters invånare och icke-invånare[1]
 • Bakgrund – Sedan 1969 har 177 nationer skrivit under FN:s resolution 2106 om elimineringen av rasdiskriminering baserat på en övertygelse om att alla föreställningar om överlägsenhet som bygger på åtskillnader mellan raser är vetenskapligt falska, moraliskt fördömliga, socialt orättvisa och farliga.

***

Vem är rasist?
Enligt ovan ….

 1. Den som behandlar människor olika beroende på ….
 2. Den som visar uppvisar intolerans mot ….
 3. Den som utövar särskiljning, exkludering, restriktion eller företräde baserad på …

Många beskylls i dagens debatter för att vara rasist. Tyvärr!

När jag önskar en beskrivande verklighetsbild där fakta tas fram inom ett område …
tex brottsligheten, nu aktuellt om våldtäkter, mm där brottslingarna kartläggs med tex födelseort, medborgarskap, ålder, mm mm
Ju mer fakta desto mer komplett bild … men …
Samtidigt måste frågan ställas: Vilken typ av fakta är relevant här?

Att hylla fakta innebär inte automatiskt att man i handling särskiljer människor.
Att hantera fakta kräver klokskap, förmåga att tolka och reflektera … ett meta betraktande.

***

Den som är rasist behandlar människor olika, är intolerant, exkluderar och särskiljer människor i möten med människor.
En rasist kan utnyttja fakta på ett utstuderat sätt.

En klok medborgare, lärare, polisen eller tex politiker använder fakta på ett konstruktivt sätt.

I agerandet – ditt och mitt – framstår vem man egentligen är. Genom sina handlingar presenterar man sig själv.

"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people." Eleanor Roosevelt
”Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people.” Eleanor Roosevelt